by-, energi- og miljøplanlægning

semestrenes temaramme

1.-2. semester - Basisåret

 På studiets første semester er der et opstartsprojekt også kaldet P0 projektet. Projektet er et kort projekt der introducerer dig til planlæggerens identitet og rolle i samfundet. Herved får du mulighed for at skabe dig et billede af din profession, og de muligheder der venter dig når du er færdig med uddannelsen. Igennem P0 projektet får du mulighed for at lære projektarbejdsformen bedre at kende, og ligeledes lærer du dine medstuderende at kende igennem dette introduktionsprojekt til, hvad det vil sige at lave projekt- og gruppearbejde.

På 1. semester på By-, Energi- og Miljøplanlægning vil du primært arbejde med forandringer og forandringsprocesser i byerne. Hvordan har vores byer udviklet sig, og hvordan kan de udvikles i fremtiden? Fokus er lagt på analyse af de mange udfordringer, som byer står overfor i dag eksempelvis miljømæssige udfordringer. Du kan her arbejde med forskellige projekttyper som for eksempel:

 • Hvordan kan byer indrettes, så de er værd at leve i – og opleve?
 • Hvordan sikres den bedste anvendelse af vore naturressourcer?
 • Hvordan forebygger og tilpasser vi til fremtidige klimaændringer?
 • Hvilke transport- og energisystemer skal vi have?
 • Hvor skal nye boliger, virksomheder og grønne områder placeres – på havnen, ved motorvejen, eller andre steder?
 • Hvordan beskyttes og udvikles miljø og sundhed bedst muligt i byens gader og kvarterer?
 • Hvilke konsekvenser har nye store broer eller havvindmølleparker?

Kursuseksempler:

 • Planlægningens kontekst og historie
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund


På 2. semester vil du komme til at arbejde med temaet bæredygtige byer. På dette semester lærer du at forstå og anvende begrebet bæredygtig udvikling i tilknytning til byer. Du får mulighed for at arbejde med de udfordringer byerne i dag står overfor. Her er der også mulighed for forskelligt fokus i dit projekt. Eksempler på projekter kunne være:

 • Håndtering af regnvand i byerne
 • Klimaplan – energirenovering i private husstande
 • Kompakte byer – muligheder ved at udbygge byen 'inde fra'

Kursuseksempler:

 • Befolkning og bæredygtighed
 • Grundfaglig teori og metode – videnskabsteori og geografisk informationsvidenskab
 • Anvendt statistik

Du vil allerede fra starten tage udgangspunkt i den problemorienterede og projektbaserede studieform, som Aalborg Universitet er verdenskendt for. På universitetet arbejder vi med de sidste nye IKT værktøjer. Eksempelvis er Geografiske Informations Systemer (GIS) et meget brugbart redskab, som kan støtte planlæggeren i at visualisere, overskue og analysere store mængder data.


3.-6. semester, bacheloruddannelsen

På 3. semester vil du erhverve grundlæggende færdigheder indenfor planlægning. Temaet for semestret er byernes planlægning og arealforvaltning. Gennem kurser og projekter lærer du at analysere planlægningsproblemstillinger i en region, en by, en bydel og et lokalområde. Du lærer om planlægningslovgivning og dokumenter der vedrører planlægning fra et nationalt, kommunalt til lokalt niveau. Problemstillingerne for projektarbejdet på tredje semester kunne være:

 • Byernes fremtidige bosætningsmuligheder
 • Byudvikling i mindre bysamfund
 • Fra industriby til vidensby, byomdannelse af havnearealer

Kursuseksempler:

 • By- og kommuneplanlægning
 • Bygeografiske metoder
 • Planlægningslovgivning


På 4. semester skal du arbejde med planlægning i forhold til mobilitet. Semesteret tager udgangspunkt i, at flere forhold omkring mobilitet (bl.a. veje, broer, kommunikationsteknologier og logistik) har reduktion af tid, penge og energi som mål. På semesteret arbejdes der derfor med problemstillinger der berører denne "drøm om det friktionsfrie samfund". Eksempelvis;

 • betydningen af store infrastrukturprojekter
 • menneskers mobilitet og transportadfærd
 • miljøproblemer i forbindelse med transport
 • mobilitet i byer og regioner

Kursuseksempler:

 • Bygeografi
 • Mobilitetens praksisser, værktøjer og konsekvenser
 • Mobilitetens sociologi


På 5. semester arbejder du med bæredygtige strategier for det åbne land. På dette semester er der mulighed for at arbejde arealrelaterede, miljømæssige og social problemstillinger der knytter sig til planlægningen i det åbne land (i modsætningen til 3 semesters primære fokus på byerne). Eksempler på projekter på dette semester kunne være

 • Miljøvurderinger af vindmølleparker eller biogasanlæg.
 • Landbrugets påvirkning på beskyttede naturområde.
 • Landsbyernes fremtid. Strategier i forhold til turisme, natur eller bosætning.

Kursuseksempler:

 • Naturlige systemer – grundlæggende hydrologi, klimatologi og økologi
 • Planlægning og regulering
 • Menneske og natur


På 6. semester sættes der fokus på konkrete planlægningsværktøjer såsom miljøvurderingsværktøjer samt økonomiske og sociale vurderingsmetoder. Der vil også være fokus på værktøjer, som kan hjælpe dig til at kommunikere og diskutere dine analyser og vurderinger i forhold til både andre professionelle, borgere og interesseparter. På semestret er der stor valgfrihed i forhold til projektemner.

Projekteksempler:

 • Planlægning af nye vindmølleforsøgscenter
 • Udvikling af metoder til at vurdere byrum
 • Livscyklusvurdering af el-biler

Kursuseksempler

 • Aspekter og effekter af klimaforandringer
 • Miljøvurdering og klimaforandring
 • Innovation og økonomi
   

Fordybelse og profilering på kandidatuddannelsen

På kandidatuddannelsen kan du vægte din faglige profil inden for henholdsvis Urban Planning and Management, Environmental Management, Sustainable Energy Planning and Management, som foregår i Aalborg, eller Sustainable Cities, der foregår i København. Alt undervisning på alle fire kandidatuddannelser foregår på engelsk.

Som en del af studiet tager de fleste studerende på udenlandsophold eller i praktik i en privat eller offentlig virksomhed, som passer til din faglige profil.

Inden for Urban Planning and Management vil du arbejde med temaer som "Den komplekse by" samt "Planlægning og magt". Se mere om Urban Planning and Management her.

Environmental Management and Sustainability Science handler det om miljøplanlægning og miljøledelse i et virksomhedsperspektiv og i et samfundsperspektiv. Se mere om Environmental Management and Sustainability Science her.

Sustainable Energy Planning and Management lærer du at designe økonomisk attraktive energisystemer, hvor ressourceanvendelsen er minimeret. Se mere om Sustainable Energy Planning and Management her.

Sustainable Cities arbejdes der med hvordan de udfordringer, som opstår ved at 70-80 % af verdens befolkning i fremtiden vil være bosat i byen løses bæredygtigt. Dermed inddrages både viden om energiforsyning, byplanlægning og affaldshåndtering. Læs mere om Sustainable Cities her.

Men uanset hvilken faglig profil du vælger, så får du en bred værktøjskasse at arbejde videre med. Vi lægger nemlig vægt på at give dig en række unikke kompetencer såsom:

 • logisk ræsonnement
 • kritisk og selvstændig analytisk sans
 • evnen til at fremme bæredygtig teknologi og kreative og tværfaglige problemløsninger
 • evnen til at anvende informationsteknologi
 • evnen til at kommunikere effektivt
 • bred teoretisk og metodologisk indsigt

Se bachelor og kandidatuddannelsernes overordnede rammer i studieordningen:

Bachelor
Kandidat (Aalborg) Kandidat (København)